ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ HILL – ĐÀ NẴNG

Quãng đường 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ
 1 chiều 250.000 VNĐ 300.000 VNĐ 450.000 VNĐ
2 chiều 500.000 VNĐ 600.000 VNĐ 900.000 VNĐ

ĐÀ NẴNG – CHÙA LINH ỨNG – ĐÀ NẴNG

Thời gian 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ
 1 buổi (5 tiếng) 300.000 VNĐ 400.000 VNĐ 500.000 VNĐ

ĐÀ NẴNG – CÙ LAO CHÀM – ĐÀ NẴNG

Quãng đường  4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ
 6h/80Km 500.000 VNĐ 600.000 VNĐ 900.000 VNĐ

 

ĐÀ NẴNG – HÒA PHÚ THÀNH – ĐÀ NẴNG

Quãng đường 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ
 90Km 600.000 VNĐ 700.000 VNĐ 900.000 VNĐ

 

ĐÀ NẴNG – HỘI AN – ĐÀ NẴNG

Quãng đường 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ
1 chiều  250.000 VNĐ 300.000 VNĐ 450.000 VNĐ
2 chiều 500.000 VNĐ 600.000 VNĐ 900.000 VNĐ

 

ĐÀ NẴNG – LAGUNA(Lăng Cô)

Quãng đường 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ
 1 chiều 600.000 VNĐ 800.000 VNĐ 900.000 VNĐ

 

ĐÀ NẴNG – MỸ SƠN – ĐÀ NẴNG

Quãng đường 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ
8h/100Km 700.000 VNĐ 800.000 VNĐ 1.100.000 VNĐ

 

ĐÀ NẴNG – MỸ SƠN – HỘI AN – ĐÀ NẴNG

Quãng đường 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ
170Km 700.000 VNĐ 950.000 VNĐ 1.100.000 VNĐ

ĐÀ NẴNG – NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN – ĐÀ NẴNG

Quãng đường 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ
80Km 600.000 VNĐ 700.000 VNĐ 900.000 VNĐ

ĐÀ NẴNG – NÚI THẦN TÀI – ĐÀ NẴNG

Quãng đường 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ
8h/90Km 600.000 VNĐ 700.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ